Universal Broker Sp. z o.o. Informacje o firmie

 

Broker ubezpieczeniowy, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej.

Wykonuje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia - czynności faktyczne lub czynności prawne, za wynagrodzeniem (art. 2 u.pośr.ub.), pochodzącym od ubezpieczyciela i mającym postać prowizji (kurtażu) lub - jeżeli strony tak się umówią - wynagrodzenia (tzw. fee), płaconego przez klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich.

Prowadząc działalność brokerską, broker, działając na podstawie pełnomocnictwa / zlecenia udzielonego mu przez klienta, wykonuje - w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej - czynności (zwane "czynnościami brokerskimi"), polegające stosownie do art. 4 pkt 2 u.pośr.ub. - na:

 • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
 • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 u.pośr.ub., jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie - Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Ten prowadzony w systemie informatycznym przez KNF - rejestr jest, stosownie do art. 37 ust. 3 u.pośr.ub., jawny i dostępny dla osób trzecich.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 u.pośr.ub. - broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez - osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie, oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym wyżej mowa, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 u.pośr.ub., może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) u.pośr.ub. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

Ustawodawca, w szczególności w art. 24 ust. 1 u.pośr.ub., przewidział - gwarantujące niezależność brokera ubezpieczeniowego - tzw. zakazy brokerskie, zgodnie z którymi broker ten nie może:

 1. wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
 2. pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
 3. być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
 4. posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Ograniczenie, o którym mowa w powyższym pkt 2, nie dotyczy:

 • umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich,
 • zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,
 • zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie cedowania ryzyka z umów reasekuracji.

Do najważniejszych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy, w świetle art. 26 ust. 1 u.pośr.ub.:

 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia - udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja;
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.